Nabídka vzdělávání pro mateřské školy

Kurzy pro pedagogy, akreditace MŠMT
Realizujeme jako otevřené kurzy v Brně a Znojmě, můžeme nabídnout i jako vzdělávání pro tým pedagogů Vaší MŠ či ZŠ a zrealizovat přímo u Vás
• Spolu a jinak v mateřské škole – dvoudenní prakticky vedený kurz vycházející z potřeb pedagogů MŠ. Stěžejními tématy kurzu jsou: problémové chování u dětí (jak mu předcházet a jak na ně reagovat), práce s dětmi málo začleněnými v kolektivu vrstevníků, podpora spolupracující atmosféry ve třídě, řád a pravidla (jak je zavádět a jak zajistit jejich dodržování), komunikace s dětmi i rodiči a další.
• Komunikace s rodiči – jednodenní interaktivně vedený kurz nabízí účastníkům nástroje, jak aktivně podpořit spolupráci s rodiči při řešení výchovných i výukových potíží u dětí. Kurz pracuje i s modelem tzv. sokratovského dialogu, který jednak slouží jako podpora komunikačního partnera, zároveň mu nabízí prostor nahlížet na problém z více úhlů a motivuje jej ke změně chování.
• Problémové dítě v mateřské škole – jednodenní kurz zaměřený na hledání příčin problémového chování u dětí. Kurz vychází z adleriánského pojetí citu sounáležitosti – necítí-li se dítě přijímané a hodnotné, začíná zlobit. Účastníkům kurzu nabízíme možnost nahlédnout na problémové děti právě skrze jejich potřeby. Účastníci dostanou konkrétní tipy, jak pracovat na změně chování jak u jednotlivců, tak v rámci celé skupiny.

Vzdělávání pro týmy MŠ
Zrealiujeme přímo ve (můžeme realizovat ve Vaší MŠ)
• Řešení problémových situací v mateřské škole (akreditovaný kurz, metodická podpora) – čtyřhodinový kurz zaměřený na týmovou spolupráci. Účastníkům nabídneme prostor srovnat způsoby vnímání problémové situace, zpracovat případné emoce, pojmenovat rizika a následky, reflektovat situaci z pohledu všech účastníků a zaměřit se na možnosti spolupráce členů pedagogického týmu a zapojení rodičů.
• Využití adleriánského přístupu v mateřské škole – tříhodinová interaktivní beseda zaměřená především na práci s problémovými situacemi, porozumění celému kontextu a rozdílným úhlům pohledu všech zúčastněných. Jedním z cílů besedy je uvědomění si užitečnosti podporujícího přístupu jako nástroje k posílení spolupracující atmosféry ve třídě a prevenci negativního chování u dětí. Konkrétní témata besedy vycházejí z aktuálních potřeb účastníků, nabízíme prostor k diskusi.

Besedy, kurzy a poradenství pro rodiče
Realizujeme otevřené kurzy i kurzy ve Vaší MŠ
• Krátké besedy – jeden a půl až dvouhodinové interaktivní besedy realizované např. v rámci rodičovských schůzek dle potřeb a zájmu rodičů. Témata: Jak zvládnout nástup dítěte do MŠ, Příliš živé děti, Sourozenecké vztahy, Když táta s mámou neladí, Školní zralost, Proč děti zlobí atd.
• Rodičovské kurzy – pěti až osmihodinové tématické kurzy využívající prožitkové, sebezkušenostní a seberozvíjející techniky. Široký přehled témat souvisejících s rodičovstvím a partnerstvím.
• Individuální poradenství